AktuelltDagordning styrelsemöte 2021-04-27

Gantofta Byalag
Närvarande: Martin Brolin, Lars Larsson, Josefine Sjöqvist, Emelie Cangård

1: Välkomna, mötets öppnande – Samankallande Martin Brolin hälsar alla välkomna. 
2: Val av mötessekreterare – Martin Brolin
3: Val av justerare – Lars Larsson valdes
4: Fastställande av dagordning – Godkännes.
5: Styrelsens ansvar och roller
   – Kassör: Rasmus Strinsjö
   – Sekreterare: Emilie Cangård
   – Tillf ordförande: Martin Brolin
   – Ledamot: Benny Persson
   – Suppleant: Josefine Sjöqvist
   – Suppleant: Lars Larsson
6: Firmatecknare – Kassör och vice ordf. var för sig.
7: Övriga frågor – Vi har två suppleanter och en ledamot, Martin tar på sig att höra med vår valberedning om detta stämmer eller om det är en vakant post.
Styrelsen har fått ett bra förslag från Lena att gå ut med information om läget i föreningen, Martin tar på sig att få fram ett underlag till Benny som trycker och sätter igång distributionskedjan 
8: Mötets avslutande – Sammankallande Martin Brolin avslutar mötet. 


1 maj 2021.Med inbjudan till dig som medverkade under den tidiga dialogen för översiktsplanen och utvecklingsplanerna för stationsorterna under våren 2019 att lämna synpunkter:

Från den 3 maj till och med den 5 juli 2021 ställs granskningshandlingen för Helsingborgs stads kommunövergripande översiktsplan ut. I den ingår även en övergripande konsekvensbeskrivning, strategisk miljöbedömning och samrådsredogörelse. Detta enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22 (SBN § 146) och i enlighet med plan- och bygglagens 3 kap. och miljöbalkens 6 kap.

Från den 3 maj kan du ta del av granskningshandlingarna på helsingborg.se/op2021 Här finns även information om var läsexemplar av handlingarna finns tillgängliga, upplägget för granskningen samt hur du kan nå oss för att ställa frågor.

Yttranden måste vara skriftliga och ska skickas till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller genom att använda det digitala kartverktyget i översiktsplanen. Yttranden kan även skickas till Stadsbyggnadsnämnden, Stadsbyggnadshuset, 251 89 Helsingborg.Svaren ska vara inkomna senast den 5 juli 2021.

/På uppdrag av Mikael Kipowski, Utvecklingsdirektör

Varje kommun måste ha en översiktsplan som täcker hela kommunen. Översiktsplanen är en ledstjärna som ska vägleda hur vi använder mark och vatten i ett långsiktigt perspektiv, det vill säga fram till 2050.

I översiktsplanen visar vi hur vi hanterar de allmänna intressena för att staden ska utvecklas på ett hållbart sätt. Det innebär att invånarna har tillgång till bostäder, service, skola och förskola, grönska och rekreation, möjlighet till aktiviteter samt att de kan resa på ett hållbart sätt.


Återvinningsstationen i byn

27 april 2021. Som många säkert har upptäckt finns inte återvinningsstationen kvar på sin tidigare plats.
Kommunen har fått 5 olika förslag på ny placering av återvinningsstationen. I nuläget vet vi inte var den kommer att hamna, men vi vet att det inte blir på samma ställe som tidigare.

Kommunen har lovat att återkomma till byalaget så snart som möjligt med besked. Givetvis informerar vi er så snart vi fått informationen.


Kallelse till årsmöte

Härmed kallas ni medlemmar till Gantofta byalags årsmöte 2021. Det kommer att hållas den 27/4 kl 19:00 och vi följer den stadgeenliga dagordningen som ni ser nedan. Mötet kommer ske digitalt och styrelsen ber att få återkomma närmare med länk till mötet.
⦁ Mötets öppnande
⦁ Fastställande av dagordning
⦁ Val av ordförande och sekreterare för mötet
⦁ Val av två justerare att med ordförande justera mötesprotokollet
⦁ Årsmötets behöriga utlysande
⦁ Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
⦁ Revisorns berättelse
⦁ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
⦁ Fastställande av årsavgiften för 2021
⦁ Val av ordförande för en mandatperiod på två år
⦁ Val av vice ordförande för en mandatperiod på två år
⦁ Val av kassör för en mandatperiod på två år
⦁ Val av sekreterare för en mandatperiod på två år
⦁ Val av en ordinarie ledamot för en mandatperiod på två år
⦁ Val av två suppleanter för en mandatperiod på ett år
⦁ Val av revisor för en mandatperiod på två år
⦁ Val av valberedning för en mandatperiod på två år
⦁ Inkomna motioner och propositioner
⦁ Mötets avslutande

Balansrapport_201231[33504]
Resultatrapport 201231[33505]
Revisionsberättelse 2020[33506]


Byggstart Gantoftahallen

29 januari 2021. Treano har nu under några veckor förberett byggprojektet och säkrat partners för att kunna påbörja bygget.
Troligt enligt Treano själva, är att de börjar med att hägna in området med start nästa vecka för att sedan påbörja röjning och schaktning av tomten vecka 6/7.
Vi följer naturligtvis projektet på nära håll och kommer att hålla er uppdaterade.

Treano Bygg AB kommer att bygga Gantoftahallen enligt beslut 2020-12-17

Helsingborgs stad kommer att skriva avtal med Treano de närmaste dagarna. Besked kommer när bygget kommer att påbörjas. 


Bygglovet är nu beviljat!

9 september 2020.Bygglov för nybyggnad av förskola och idrottsanläggning i Gantofta har beviljats den 9/10.
Bygghandlingarna har kunnat förberedas för en upphandling.
Det som är viktigt är att alla stöttar detta projektet så det kan komma igång med byggnationen så snart som möjligt.Årets Gantoftaprofil 2019

Grethe Svensson är först ut att ta emot utmärkelsen Årets Gantoftaprofil.

Maj 2020.Gantofta Byalag har beslutat att årligen utse ”Årets Gantoftaprofil”. En arbetsgrupp med uppdraget att ta fram kriterier och att utse värdiga kandidater har tillsatts. Utmärkelsen ska varje år delas ut till någon som på något sätt gjort avtryck i byn, uträttat något som på ett positivt sätt kommit Gantoftaborna till del eller någon som av en eller annan anledning ”satt Gantofta på kartan”.
Den som är först ut att ta emot utmärkelsen är Grethe Svensson. Grethe har bott i Gantofta sedan 1958 och det är många barn såväl som vuxna som genom åren deltagit i någon av hennes gymnastikgrupper.

Juryns motivering:

Som ledare i gymnastikföreningen Hoppet har Grethe genom mångårigt engagemang inspirerat och engagerat Gantoftabor i alla åldrar till ett aktivt liv. Grethes värme, glädje och engagemang gör henne till en god ambassadör för Gantofta.

Grethe fick ta emot ett diplom och ett vackert keramikfat tillverkat av den lokala keramikern Greta Pott. Martin Brolin och Bert Engström, representanter för Gantofta Byalag och arbetsgruppen, överlämnade gåvorna till en väldigt överraskad och glad Gantoftaprofil.


Gantofta Byalag kallar till årsmöte 2020

Tisdag den 10 mars klockan 19.00 i skolans matsal för medlemmar i Gantofta Byalag.

Ni som inte är medlemmar blir det för 200 kronor/hushåll och får tillgång till alla våra medlemsförmåner, som ni finner här på vår hemsida.
Inbetalningen av årets medlemsavgift kan göras på swishnummer 1233744547 eller till vårt bankgironummer 5509-8420. 

Byalaget kommer under kvällen att bjuda på enkel förtäring och lotta ut ett antal presentkort.

Dagordningen är i enlighet med våra stadgar. 

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justerare att med ordförande justera mötesprotokollet
 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
 • Revisorns berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av årsavgiften för 2021
 • Val av ordförande för en mandatperiod på två år
 • Val av vice ordförande för en mandatperiod på två år
 • Val av kassör för en mandatperiod på två år
 • Val av sekreterare för en mandatperiod på två år
 • Val av en ordinarie ledamot för en mandatperiod på två år 
 • Val av två suppleanter för en mandatperiod på ett år
 • Val av revisor för en mandatperiod på två år
 • Val av valberedning för en mandatperiod på två år
 • Inkomna motioner och propositioner
 • Mötets avslutande

Byalagets valberedning

Valberedningen består sedan några år tillbaka bara av mig Bert Engström.
Jag tror och hoppas att alla förstår att jag inte ensam kan plocka fram passande personer till en kommande styrelse. 

Det är viktigt att ni alla gör ert bästa att försöka hitta lämpliga kolleger i styrelsen.

Byalaget har en väldigt viktig funktion i vår kommun.
Vi har kontakt med politiker, kommuntjänstemän och övriga beslutsfattande personer som kan påverka våra behov i Gantofta.

Hjälp mig genom att lyssna med dina grannar, vänner och bekanta om de kan ställa upp och ta en tjänst i vår styrelse.

Bert Engström
070-3822630


Medlemsavgiften 2020

Tyvärr är QR-kod och swishnummer felaktigt på vårt senaste flygblad. Nedan ser ni rätt nr och qr-kod.

Nr 1233744547

 


Kommunens fortsatta arbete med Översiktsplan 2021

2019. Kommunen har nu sammanställt och resonerat kring de synpunkter som de fick på mötet i maj. Ta del av sammanställningen här.
https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2019/09/tyck-om-gantofta-ort-aterkoppling-a4-sbf.pdf

Här går det att läsa mer om det fortsatta arbetet med Översiktsplan 2021.
www.helsingborg.se/OP2021

I början av nästa år så kommer kommunen att bjuda in till ännu en träff gällande Översiktsplan 2021.


Tyck om Gantofta

2019.Helsingborgs stad vill veta vad vi som bor, verkar och lever i Gantofta tycker är bra och vad som kan bli bättre här i byn. Ta chansen och säg din mening!

Den 20 maj kommer de till oss och vi träffas i Gantofta skola mellan kl 18.00 – 20.00.

Observera att det flygblad ni tidigare fått i brevlådan anger fel datum! Det är den 20 maj som gäller och inget annat. Klicka på länken nedan för mer information.

https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/oversiktsplanering/oversiktsplaner-under-arbete/oversiktsplan-2021/tyck-om-din-ort/

 


 

Utegymmet klart!

November 2018. Nu är utegymmet i Gantofta är klart att användas. Någon speciell invigning görs inte av kommunen utan nu är det upp till oss i byn att börja utnyttja gymmet.
Anläggningen ligger i anslutning till gångstigen förbi festplatsen och träningsplanen.

Kör hårt!Gantoftas grönområden

September 2018. Under våren 2018 var kommunen i Gantofta för att ta reda på hur dom kan förbättra grönområdena. De fick in många bra synpunkter och arbetar nu med ett åtgärdsförslag som bygger på de tankar och idéer som kom in under träffarna och via mejl.

Gå in på Helsingborgs kommuns hemsida och läs mer om åtgärderna som de hoppas bli klara med innan sommaren 2019.

https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/natur-och-kultur/gronstrukturprogram/handlingsplan/aktuella-projekt-for-ett-gronare-helsingborg/gantofta/


Glöm inte att ladda ner kommunens app Ett bättre Helsingborg

2018.Här kan du felanmäla saker i Gantofta som du anser att Helsingborgs kommun skall åtgärda.
Ditt ärende går direkt till den person som har ansvaret och du får ett ärendenummer.

Appen finns för IOS, Android och Windows och hämtas från respektive webbutik:
App Store
Google Play
Windows Phone StoreUndersökning av mark utanför skolan 

2018.Det pågår ett detaljplanearbete för en ny idrottshall med förskola i Gantofta. Som en del av förberedelserna för detta kommer markundersökningar att genomföras nästa vecka med start den 24 maj.
Loppis i Gantofta

Lördagen den 19 maj vid ICA Möllan kl 10.00 – 14.00

2018.Nu är det dags att vårrensa! 
Kom och sälj kläder, porslin, inredning, leksaker med mera.

Vill du låna bord så kontaktar du Anitha Kjärsgård senast den 15 maj på telefon 070-390 92 89.
Begränsat antal bord, först till kvarn…

Du är givetvis välkommen med eget bord.

Välkomna!Bli medlem i Gantofta Byalag

Varför ska du vara medlem i Byalaget?

Genom att bli medlem gör du en insats för byns utveckling.

 • Vårt huvudmål är att alla Gantoftabor gamla som unga skall trivas
 • Vi samarbetar med skola, polis, myndigheter, föreningar och näringsliv
 • Vi samarbetar med kommunen för att underhålla byns grönområde,
  gator och gångstigar
 • Vi har en nattvandringsgrupp för att upprätthålla kontakten med ungdomar
 • Vi bidrar till olika aktiviteter med support och medel
 • Vi söker skapa en finansiell grund för Gantofta Byalag
 • Vi strävar efter att Gantofta byggs ut med hyresrätter så att man kan bo kvar i byn när man blir äldre

Vad kan alla i Gantofta se utöver vad man ser med ögat av det som uträttas av Byalaget utan att vara medlem?
Jo, informationen som kommer ut via flygblad, vår hemsida och facebook.

Men vem i Gantofta gör så att du får all denna information?
Jo, det är Byalagets betalande medlemmar, sponsorer, flygbladsutdelare, nattvandrare ochvåra redaktörer för hemsida och facebook.

Vad får du ytterligare som medlem i Gantofta Byalag?
Jo, ni får rabatter vid uppvisande av ert medlemsbevis vid varje köptillfälle. Vilka dessa rabatter är kan ni se under medlemsrabatter.

För ett medlemsbevis i Gantofta Byalag betalar du endast 200 kronor som du kan få tillbaka vid ett enda köptillfälle.

Byalagets swishnummer är 1236929988 och bangironumret är 5509-8420

Välkommen till bygemenskapen önskar
GANTOFTA BYALAG


2018. Telia Sverige AB c/o Netel AB har till stadsbyggnadskontoret inkommit med ansökan om bygglov avseende nybyggnad av mobiltelemast 42 meter hög med tillhörande teknikbodar. Mastens placering är tänkt söder om järnvägen i närheten av bikuporna.

Enligt HD 27/1 flyttas kommunens beslut fram en till två månader.

Behovet av en bättre signaltäckning i Gantofta finns, men politikerna vill utreda ärendet ytterligare att detta är rätt lösning. Vi är en liten grupp som kommer att bevaka ärendets gång, vidare förbereder vi oss så långt det är möjligt i ärendet och kommer ha löpande kontakt med kommunen.

Att beslutet i nämnden skjutits fram, är tack vare den aktivitet som Gantoftaboende visat kommunens beslutfattare.

Vi kommer löpande att informera er på Byalagets hemsida, facebook och tavlan på ICA Möllan om hur bygglovsärendet fortskrider.

Vi ser gärna att ni lämnar era synpunkter, förslag och tankar. Maila oss på info@gantofta.nu eller lägg en lapp vår brevlåda på ICA Möllan.

Ulf Hansson
Ordförande42 meter mast till Gantofta?!

2018. Tisdagen den 23 januari fick Gantofta Byalags styrelse liksom övriga bybor via en artikel i HD läsa om att en kommunikationsmast på 42 meter planerats att byggas på Gantofta 2:57 på norra sidan om järnvägen nära befintliga bikupor.

Sju fastigheter på Stationsgatan blev skriftligen informerade strax före jul för yttrande senast den förste januari.

En informell arbetsgrupp har bildats för att arbeta fram ett underlag för ett eventuellt framtida överklagande. 

Läs artikeln här:https://www.hd.se/2018-01-22/telia-bygger-42-meter-hog-mast-i-gantofta


Samarbete mellan Gantofta Byalag och Jenni Nyström Fastighetsförmedling 

2017. Jenni Nyström Fastighetsförmedling sponsrar Gantofta Byalag med 1500 kr för varje person som säljer sin fastighet via fastighetsförmedlingen och nämner Gantofta Byalag, antingen att man är medlem eller fått tipset från en medlem.

Alla som är medlemmar i Gantofta Byalag får gratis värdering av sin bostad och vid försäljning får man rabatt på sitt arvode, jämfört med ordinarie taxa.

När Byalaget har något event, så kan Jenni Nyström Fastighetsförmedling vara intresserade av att bidra på olika sätt.
Jenni Nyström Fastighetsförmedling syns på vår hemsida och de ”promotar” Byalaget på sin Facebook-sida samt gör inlägg när någon speciell aktivitet är på gång.

http://jenninystrom.se/Guidade turer i naturen

2017. Helsingborgs stad anordnar guidade turer i Helsingborgs vackra naturområden. Råådalen är givetvis ett av dem och den 4 oktober hålls en vandring i vårt vackra naturreservat. Under sommaren och hösten finns det andra platser att besöka.

Läs mer om deras guidade turer i deras folder, Naturguidningar 2017.
Eller gå vidare till deras hemsida för mer information: https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-motion/naturguidningar/Vill du ha blomlådor som farthinder på din gata?

Du som ansöker om blomlådor ansvarar bland annat för att de planteras med blommor och sköts om. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar bland annat för att de kommer på plats.
Här kan du läsa mer om hur du går till väga och vem som har ansvar för vad:
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/gator-och-trottoarer/blomlador-som-farthinder/ansvar/


Bygdevägar runt Helsingborgbygdevag

Trafikverket har nu målat om fem vägsträckor i närheten av byarna runt Helsingborg. De nya så kallade Bygdevägarna har utformats med breda vägrenar och en körbana. Hastigheten har samtidigt sänkts till 60 på fyra av de fem sträckorna.

De aktuella vägsträckorna är:
Väg 1361 och 1362 Vallåkra-Gantofta
Väg 1362 Gantofta-Bårslöv
Väg 1376 Påarp
Väg 1387 Ödåkra-Allerum
Allerum Kyrkväg mellan Allerum och Hittarp

Här kan du läsa mer om Bygdevägarna på Trafikverkets hemsida.

Här finns också ett informationsblad att läsa.
Infoblad_Bygdevägar_klara_2016_07_webbVisste ni att Helsingborgs kommun har en ny app som du kan ladda ner i din telefon? Här kan du felanmäla saker i Gantofta som du anser att kommhbg_appunen skall åtgärda. Ditt ärende går direkt till den person som har ansvaret och du får ett ärendenummer.

Appen finns för IOS, Android och Windows och hämtas från respektive webbutik:
App Store
Google Play
Windows Phone Store

felanmalan_app_gammal_342x400_sbfVi har stängt vår gamla app Felanmälan Helsingborg. Du som har installerat den gamla behöver därför ladda ner vår nya app Ett bättre Helsingborg för att göra en felanmälan eller lämna en synpunkt via mobilen.

 


Cykelväg mellan Gantofta och Bårslöv

cykelfalt

Bilden visar en 2-1-väg i Holland.

November 2015. Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett forskningsprojekt tillsammans med Trafikverket och Lunds Tekniska Högskola som går ut på att göra 2-1-vägar (2-minus-1-vägar) på vägar utanför tätort som saknar separat cykelbana.
En 2-1-väg är en väg med ett körfält för bilar och två för cyklister. Cyklisterna har ett körfält i varje riktning, men bilisterna har bara ett, det vill säga om bilisterna ska köra om eller mötas får det ske på cyklisternas villkor eftersom man då måste bege sig ut i cykelfälten.

Under våren 2016 kommer sträckan mellan Gantofta och Bårslöv att göras till en 2-1-väg. Denna sträcka stämmer överens med de utformningsprinciper som man förordat i Holland och nu använder sig av på Trafikverket. 2-1-vägar har visat sig vara ett bra alternativ till cykelvägar i likande miljöer i Holland. Utformingen av vägen gör att hastigheterna sänks och blir därmed säkrare. 2-1-vägar finns även i Skåne på sträckorna: Asmundstorp – Häljarp samt Södra Sandby – Flyinge.


grillplats2

 

grillplats

Grillplats

Oktober 2015. Genom Gantofta Byalag har kommunen ordnat så att vi har fått en fast grillplats i byn. Den ligger skyddat och med ett centralt läge, mellan skolan och cykelstigen vid kullarna. 
Byalaget hoppas att den ska vara till glädje för den som vill grilla korv eller annat gott. Alla är välkomna att använda den.

KartaGrillplats


Bli företagsmedlem i Gantofta Byalag och visa upp din verksamhet på vår hemsida

I Gantofta finns det många företag. Genom att visa upp ditt företag på Gantofta Byalags hemsida erbjuder du inte bara dina tjänster. Dessutom gör du en insats för byns utveckling.  

Genom engagemang från alla i vår by, blir livet på landet också mycket mera levande. Vi erbjuder därför ditt företag att med en annons på vår hemsida delta i vår Företagsnätverksgrupp. Annonsen kommer naturligtvis att innehålla en länk till ditt företags hemsida, om du har en sådan. 

Pris 750 kronor för både annonsutrymme och utformning inklusive moms.

Intresserad? Kontakta Gantofta Byalag på info@gantofta.nu.Översiktskarta över byn

gantoftakarta
Klicka på länken för att kunna zooma in på kartan.
gantoftakarta_kommunens