GantoftahallenByggstart Gantoftahallen

29 januari 2020. Treano har nu under några veckor förberett byggprojektet och säkrat partners för att kunna påbörja bygget.
Troligt enligt Treano själva, är att de börjar med att hägna in området med start nästa vecka för att sedan påbörja röjning och schaktning av tomten vecka 6/7.
Vi följer naturligtvis projektet på nära håll och kommer att hålla er uppdaterade.

Treano Bygg AB kommer att bygga Gantoftahallen enligt beslut 2020-12-17

Helsingborgs stad kommer att skriva avtal med Treano de närmaste dagarna. Besked kommer när bygget kommer att påbörjas. 


Bygglovet är nu beviljat!

9 september 2020. Nu har ”Bygglov för nybyggnad av förskola och idrottsanläggning” beviljats. 
Under eftermiddagen idag fick vi detta positiva besked.
Nu kommer bygghandlingarna att börja förberedas för en upphandling.
Det som är viktigt nu är att alla stöttar detta projektet så de kan komma igång med byggnationen så snart som möjligt.
Om det finns osäkerhet och/eller frågor kring projektet, så svarar vi i projektgruppen gärna på dessa frågor.

hallskiss

 

 

 

 

 

 

 

 


Dags för beslut gällande Gantoftahallen

13–14 juni är det dags, kommunfullmäktige kommer att ta beslut på det förslag som Idrotts- och fritidsnämnden har lämnat för investeringar till ”Mål och ekonomi 2018”.

Motiveringen för en idrottshall i Gantofta som nämnden har lämnat är följande:
”Omklädningsrummen på Gantofta idrottsplats är hårt slitna och inte längre ändamålsenliga. Gantofta skolas gymnastiksal är liten och otillräcklig för skolans och föreningslivets behov. På idrottsplatsen finns förskolelokaler av tillfällig karaktär som behöver bytas ut. Till detta kommer, att det sker nybyggnation i Gantofta som gör att befolkningen och därmed även antalet barn och ungdomar kommer att öka.
Det lokala föreningslivet påtalar sedan länge behovet av en lokal idrottshall och har också kommit med förslag till hur föreningslivet skulle kunna bidra till hur en sådan kommer till. De förslag som presenterats innehåller många intressanta aspekter men förrutsätter att staden går in som garant för såväl byggprocess som långsiktig finansiering. Av detta skäl förordas att en hall byggs i kommunal regi i tätt samarbete med föreningslivet. Den nya hallen bör innehålla omklädningsrum som även täcker idrottsplatsens behov samt samlingslokaler som kan användas av förskola, skola och föreningsliv.”

Mötet nästa vecka kan ses på plats eller följas på webben, mer information finns här: https://helsingborg.se/…/kommunens-organi…/kommunfullmaktige.


Nu börjar det hända saker!

2016. På Byalagets årsmöte var Peter Olofsson från projektgruppen Gantoftahallen inbjuden för att informera om arbetet med att få en ny idrottshall till byn.

Projektgruppen berättar:
Projektgruppen har under slutet av förra veckan fått klara indikationer på att skol- och fritidsförvaltningen nu äntligen har tagit till sig vår gemensamma ambition att få till en idrottshall och samlingspunkt för alla i Gantofta med omnejd.

Förvaltningen har nyligen skrivit in Gantoftas behov i sin 7-årsplanering och kommer enligt vad projektgruppen erfar att i sitt ”Förslag till mål och ekonomi 2018” lämna förslag för byggnation av en idrottshall i Gantofta med färdigställan juli 2019.
Idrotts- och fritidsnämnden förmodas ta beslut på den föreslagna planen redan torsdag 6 april.
Förslaget är en i raden av planerade idrottshallar i Helsingborg, tillsammans med bl.a. Rydebäck och Maria Park.
Det slutliga beslutet kommer att tas på kommunfullmäktiges budgetmöte någon gång under juni 2017.

Med anledning av detta har även lokalpressen,(HD), fått upp ögonen för detta och har publicerat en artikel med samma innehåll på webben och som kommer i pappersform måndag, 3 april.

Nu kommer projektgruppen att samla styrkorna för att jobba tätt med kommunen framåt, för att få en anläggning som Gantofta med omnejd har väntat på under allt för många år.

Artikeln från HD går att läsa här(tyvärr kostar den)

Gantofta Byalag vill tacka Peter och projektgruppen för de goda nyheterna. Stort tack för all den tid och det arbete som ni lägger ner. Nu börjar det verkligen hända saker!


Gantoftahallen

Som några kanske vet så finns det stora planer för Gantofta gällande ett Allaktivitetshus. Gantofta Innebandyklubb driver en arbetsgrupp med syftet att uppmärksamma beslutsfattare på vad vi i Gantofta vill och behöver för att kunna fortsätta bibehålla den goda och hållbara utvecklingen i byn.

hallenkarta


presentation_ghallen

Arbetet fortskrider med att få ett allaktivitetshus till byn. Arbetsgruppen har ändrat sitt namn till Gantoftahallen – vilket tydligt talar om att det är här i Gantofta vi jobbar för en samlingslokal och en fullstor idrottshall. Det är vår tur nu!

Gantofta Innebandyklubb driver denna arbetsgrupp med syftet att uppmärksamma beslutsfattare på vad vi i Gantofta vill och behöver för att kunna fortsätta bibehålla den goda och hållbara utvecklingen i byn.

Gruppen har tagit fram en powerpoint-presentation om deras arbete kring Gantoftahallen. Om ni vill ta del av hela presentationen av detta projekt så finns den att ladda ner här: Gantoftahallen presentation för byalaget 160419 uppdaterad

Du kan följa deras arbete via denna gruppen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/468671189811978/


Skolans gymnastiksal är sedan länge alltför liten, idrotts-verksamheternas ytor för inomhusaktiviteter räcker inte till. Fritidsanläggning för våra ungdomar saknas helt. För senioraktiviteter är situationen densamma.

Med ca 1450 invånare i Gantofta och med ca 300 elever på skolan ser vi att det finns ett stort behov av större gymnastiksal och ett allaktiviteteshus för byns invånare.

Ett allaktivitetshus skulle inte bara gynna innevånarna och de olika föreningarna i Gantofta. Även i omgivande orter som Fjärestad, Kvistofta och Vallåkra saknas lämpliga lokaler för fritids-, idrotts- och kursverksamhet. Våra tidigare kontakter med politikerna är goda. Men för att understryka att vårt behov är akut, kommer vi att fortsätta våra påtryckningar mot kommunens styrande.

Det finns idag en arbetsgrupp med personer från olika föreningar i Gantofta.

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag för uppförandet av allaktivitetshus och har hittat en bra lösning i Munkahallen som ligger i Munka Ljungby.

  • Fullstor plan, 40 x 20 meter
  • Del av byggnaden ska innehålla fritidsgårdslokaler samt cafeteria
  • 4 st omklädningsrum
  • Mindre läktare med plats för 250 personer
  • Storlek på byggnad 44 x 44 meter (alt ca 30 x 65 meter)

I juli 2012 skrev HD om bybornas önskan att få ett kombinerat idrotts- och allaktivitetshus.

Klicka här för att läsa artilen.

Det markerade området intill skolan visar var ett allaktivitetshus kan uppföras.

allaktivitetshus

kartbild_allhus